Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 26/02/2022 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 26/02/2022_3: The bar chart showed the percentage of school children learning to play four different musical instruments (violin, guitar, piano, drums) in 3 years 2005, 2010, 2015.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 26/02/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài: Ở bài này DOL sẽ đi theo thứ tự thời gian

 • Body 1: Mô tả số liệu năm 2005 & 2010

 • Body 2: Mô tả số liệu năm 2015

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Piano and guitar had the highest percentages of young learners
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The figures of these two instruments also exhibited an upward trend >< that of drum and violin only remained relatively stable
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
2005 & 2010
Idea 1
2005
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Piano and guitar: 11% of school students - followed closely by violin at 10% - 2 times higher than the least popular subject in 2005, which was drum
Idea 2
2010
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The statistics for drum and violin stayed unchanged >< the figures of piano and guitar increased by twofold
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
2015
Idea 1
The numbers of piano and guitar continued to double
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Violin being the least favored instrument at only 5%, which was a half of the percentage of drum
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The bar chart

illustrates
the percentage of young students who played four different
musical instruments
including violin, guitar, piano and drums in 2005, 2010 and 2015.

Overall, piano and guitar had the highest percentages of young learners

throughout
the years.
Additionally
, the figures of these two instruments also exhibited an upward trend across the studied period while that of drum and violin only
remained relatively stable
.

In 2005, piano and guitar were almost equally favored by about 11% of school students, followed closely by violin at 10% in 2005. These numbers were

approximately
2 times higher than the least popular subject in 2005, which was drum. In 2010, while the statistics for drum and violin
stayed unchanged
, the figures of piano and guitar increased by
twofold
with piano leading at 20% and guitar ranking second at 18%.

In the next 5 years, the numbers of piano and guitar continued to double. However, the ranks of piano and guitar changed, with guitar leading at 40%, while piano ranked second at 38%. At the same time, the ranks also

reversed
with violin being the least favored instrument at only 5%, which was a half of the percentage of drum.

(197 words)

📚 Vocabulary

to illustrate
/tuː ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
musical instruments
/ˈmjuzɪkəl ˈɪnstrəmənts/
(noun). nhạc cụ
vocab
additionally
/əˈdɪʃənəli/
(adv). ngoài ra
vocab
throughout
/θru(ː)ˈaʊt/
(preposition). xuyên suốt, khắp
vocab
to remain stable
/tuː rɪˈmeɪn ˈrɛlətɪvli ˈsteɪbl/
(verb). vẫn ổn định
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(adv). xấp xỉ
vocab
to stay unchanged
/tuː steɪ ʌnˈʧeɪnʤd/
(verb). không thay đổi
vocab
twofold
/ˈtuːfəʊld/
(adj). gấp đôi
vocab
to reverse
/tuː rɪˈvɜːs/
(verb). đảo ngược
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Anh ấy đã minh họa bài giảng của mình bằng những câu chuyện về kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực này.

=> He

his lecture with stories of his own experiences in the field.

 

2 Tất cả các nhạc cụ đã được vặn to trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

=> All the

had been tuned up before the concert began.

 

3 Trong suốt cuộc đời của mình, cô phải chống chọi với bệnh tật.

=>

her life, she has suffered with the disease.

 

4 Mặt bằng giá chung sẽ vẫn ổn định.

=> The general price level will

.

💡 Gợi ý

musical instruments

remain stable

throughout

illustrated

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

01.

Xấp xỉ

02.

Không thay đổi

03.

Gấp đôi

04.

Đảo ngược

Tham khảo thêm những bài viết mẫu Writing Task 1 hay và chất lượng khác tại DOL.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The bar chart showed the percentage of school children learning to play four different musical instruments (violin, guitar, piano, drums) in 2005, 2010, 2015. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley36