Temperatures and the hours of daylight in two particular cities in the same week in May 2007

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/10/2018 dạng Table: The tables give information on the temperatures and the hours of daylight in two particular cities in the same week in May 2007. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Temperatures and hours of daylight - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Overview: để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả các số liệu của Mumbai

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả các số liệu của Moscow

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The average temperature for Mumbai is much higher than that of Moscow’s
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The sunrise in Mumbai starts much later, while sunset is much sooner than the Russian capital
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Mumbai
Idea 1
Temperature
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Temperatures for the three days are almost uniform
Idea 2
Sunrise and sunset
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rises at the same time across the period
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sunset starts 10 minutes later on Saturday
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Moscow
Idea 1
Temperature
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The lowest temperatures on the three days vary between 5 and 9 degrees
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The predicted upper bound is also only 8 to 13 degrees
Idea 2
Sunrise and sunset
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sunrise takes place much earlier than in Mumbai, between 4:05 to 4:15
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sun sets at 22:00 for all days

📝 Bài mẫu

The table

highlights the range of temperatures
during certain days of the week, as well as the hours for
sunrise and sunset
in Mumbai and Moscow. It is evident that the
average temperature
for Mumbai is much higher than that of Moscow’s. Furthermore, the sunrise in Mumbai starts much later, while sunset is much sooner than the Russian capital.

Looking at the data for Mumbai, we can see that the temperatures for the three days are almost uniform; the lowest temperature for Friday, Saturday and Sunday are all

29 degrees Celsius
, while Friday and Sunday’s hottest temperature are both 33 degrees Celsius, only 1 degrees Celsius lower than that of Saturday. Furthermore, the sun also rises at the same time
across the period
, at 6am in the morning, and with the exception of Saturday, which starts 10 minutes later, Friday and Sunday have their sunset at 7:05PM.

On the other hand, the range of temperatures in Moscow is much lower. For instance, the lowest temperatures on the three days

vary between 5 and 9 degrees
. Meanwhile, the
predicted upper bound
is also only 8 to 13 degrees. Meanwhile, the sun rises much earlier than in Mumbai, between 4:05 to 4:15. Finally, the sun sets at 22:00 for all three days.

(210 words)

📚 Vocabulary

Học thêm những từ vựng bổ ích thông qua bài mẫu Writing Task 1 vừa rồi.

Highlight the range of temperatures
/ˈhaɪˌlaɪt ðə reɪnʤ ɒv ˈtɛmprɪʧəz/
(verb). Cho thấy phạm vi nhiệt độ
vocab
Sunrise and sunset
/ˈsʌnraɪz ænd ˈsʌnsɛt/
(noun). Bình mình và hoàng hôn
vocab
Average temperature
/ˈævərɪʤ ˈtɛmprɪʧə/
(noun). Nhiệt độ trung bình
vocab
To be almost uniform
/tuː biː ˈɔːlməʊst ˈjuːnɪfɔːm/
(adj). Gần như giống nhau
29 degrees celsius
/29 dɪˈgriːz ˈsɛlsiəs/
(noun). 29 độ C.
vocab
Across the period
/əˈkrɒs ðə ˈpɪərɪəd/
(adv). Trong suốt chu kỳ
With the exception of something
/wɪð ði ɪkˈsɛpʃən ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Ngoại trừ một cái gì đó
Vary between 5 and 9 degrees
/ˈveəri bɪˈtwiːn 5 ænd 9 dɪˈgriːz/
(verb). Dao động từ 5 đến 9 độ
The predicted upper bound
/ðə prɪˈdɪktɪd ˈʌpə baʊnd/
(noun). Giới hạn (nhiệt độ) ở mức cao được dự đoán

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Bảng số liệu cho thấy phạm vi nhiệt độ vào những ngày nhất định trong tuần.

=> The table

during certain days of the week.

 

Tôi thích ngắm bình minh hơn là hoàng hôn.

=> I prefer watching

to
.

 

Nhiệt độ trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 27 độ C.

=> The

in HCMC is about 27 degree Celsius.

 

Chúng gần như đồng nhất về kích thước và hình dạng.

=> They

in size and shape.

 

Nhiệt độ trung bình của con người là 37 độ C.

=> The human average temperature is

.

 

Ngoại trừ năm 1999 ra thì số phần trăm người dân đến rạp phim giữ nguyên không đổi từ 1997 đến năm 2000.

=>

the year 1999, percentages pertaining to cinema attendance reached a plateau from 1997 to 2000.

 

Phần trăm học sinh nữ học tiếp đại học trong giai đoạn được khảo sát dao động từ 40% đến 60%.

=> The percentages of female students pursuing tertiary over the surveyed period

.

 

Nhiệt độ của tháng này sắp đạt đến giới hạn trên được dự đoán.

=> This month's temperature is about to reach its

.

💡 Gợi ý

sunrise

highlights the range of temperatures

37 degree Celsius

sunrise

With the exception of

predicted upper bound

are almost uniform

average temperature

varied between 40% and 60%

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The tables give information on the temperatures and the hours of daylight in two particular cities in the same week in May 2007" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background