Describe your favorite place in your house where you can relax - topic Describe a place

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Describe a place (chủ đề Mô tả nơi chốn): Describe your favorite place in your house where you can relax, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Describe a place Part 2 thường được dùng trong bài mẫu IELTS speaking.

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
My favorite spot to unwind is actually our back porch.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
What it is like
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • comfy wicker furniture
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • hammock
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • potted plants
Idea 2
What I enjoy doing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • curling up with a good book
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • listening to music
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • enjoying the fresh air and sunshine
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Disconnect
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • no screens or distractions
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • sounds of nature, sway of the hammock
Idea 2
A sense of peace
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • natural light, greenery, and comfortable surroundings
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • haven: escape from the demands of the world
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • integral part of my well-being

📝 Bài mẫu

Xem ngay bài mẫu IELTS Speaking part 2 đề bài Describe your favorite place in your house where you can relax

My favorite spot to

unwind
is actually our back porch. It's furnished with comfy
wicker
furniture, a hammock, and plenty of
potted
plants. I love curling up with a good book, listening to music, or just enjoying the fresh air and sunshine.

There are two main reasons why this space feels like a

sanctuary
to me. First, it's a place where I can truly disconnect from the
hustle and bustle
of daily life. There are no screens or distractions, just the sounds of nature and the gentle sway of the hammock. Second, it's a place where I feel a sense of peace and
tranquility
. The natural light,
greenery
, and comfortable surroundings create a calming atmosphere that helps me to
de-stress
and
recharge
. I consider this porch my personal
haven
, a place where I can escape from the demands of the world and simply be. It's not just a part of my house; it's an integral part of my
well-being
.

(160 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Describe a place Part 2 thường được dùng trong bài mẫu IELTS speaking.

unwind
/ˌʌnˈwaɪnd/
(verb). thư giãn, xả hơi
vocab
wicker
/ˈwɪkə(r)/
(noun). mây, song
vocab
potted
/ˈpɒtɪd/
(adj). được trồng trong chậu
vocab
curl up
/kɜːl ʌp/
(verb). cuộn tròn
vocab
sanctuary
/ˈsæŋktʃuəri/
(noun). nơi trú ẩn
vocab
hustle and bustle
/ˈhʌsl ænd ˈbʌsl/
(noun). sự hối hả
vocab
tranquility
/træŋˈkwɪləti/
(noun). sự yên bình, tĩnh lặng
vocab
greenery
/ˈɡriːnəri/
(noun). cây xanh
vocab
de-stress
/diːˈstres/
(verb). giảm căng thẳng, thư giãn
vocab
recharge
/ˌriːˈtʃɑːdʒ/
(verb). nạp lại năng lượng
vocab
haven
/ˈheɪvn/
(noun). nơi trú ẩn an toàn, thiên đường
vocab
well-being
/ˌwelˈbiːɪŋ/
(noun). sức khỏe thể chất và tinh thần
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã học nhé!smiley18

QUIZ 1/5

The _________ chairs on the porch were the perfect spot to enjoy a cup of coffee and watch the sunset.

potted

0% chọn

well-being

0% chọn

wicker

0% chọn

The _________ plants throughout the house added a touch of nature and improved the air quality.

The spa was my escape from the _________ of city life.

Spending time in nature is a great way to improve your overall _________.

After a long day at work, she loved to _________ in her favorite armchair with a good book.

Những chủ đề hay part 2 tham khảo.

💡 Lời kết

Bài viết trên đã cung cấp bài mẫu IELTS Speaking Part 2 về chủ đề Describe a place với câu hỏi Describe your favorite place in your house where you can relax, giúp bạn có thêm ý tưởng và từ vựng hữu ích cho bài nói của mình. Trong quá trình ôn tập, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với DOL qua hotline hoặc messenger ở cuối trang để được hỗ trợ nhé!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background