Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Internet - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Cập nhật ngay list câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Internet nhé!

📚 Vocabulary

to assist somebody in something
/tuː əˈsɪst ˈsʌmbədi ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Hỗ trợ ai đó trong việc gì đó
vocab
to look for something
/tuː lʊk fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tìm kiếm thứ gì đó
vocab
to distinguish (between) something
/tuː dɪsˈtɪŋgwɪʃ bɪˈtwiːn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Phân biệt thứ gì đó
vocab
to expose somebody to something
/tuː ɪksˈpəʊz ˈsʌmbədi tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Khiến ai đó tiếp xúc với điều gì đó
vocab
to pose a threat to somebody/something
/tuː pəʊz ə θrɛt tuː ˈsʌmbədi ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Là một mối hiểm nguy đến ai đó/ thứ gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Internet IELTS Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:

1 Having

technological devices from an early age, many children nowadays can't even go a day without cellphones.

 

2 The twins looked so much alike that I can barely

them.

 

3 The modern lifestyle in which machines are doing so much for us is

to our health and versatility as we tend to become more passive.

 

4 Technological devices are tremendously

students in their study.

 

5 I

a birthday present on an online store when the blackout occurred.

💡 Gợi ý

posing a threat

was looking for

been exposed to

distinguish

assisting

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Đưa tin nhanh và chính xác

=> To

01.
news quickly and
02.

 

Không có thành kiến, không theo phe phái nào

=> Without

03.

 

Thông tin phù hợp

=>

04.
information

 

Một các vô tình

=>

05.

 

Nội dung mang tính bạo lực hoặc gợi dục

=>

06.
or
07.
content

 

Sự phát triển về mặt tâm lý

=>

08.
development

Đừng bỏ lỡ Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1các bài mẫu Speaking Part 1 chủ đề khác không kém phần quan trọng.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Internet, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18