IELTS Reading Practice Test

1

a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge
D
Paragraph D

2

the way in which this is not a typical book about mathematics
B
Paragraph B

3

personal examples of being helped by mathematics
G
Paragraph G

4

examples of people who each had abilities that seemed incompatible
C
Paragraph C

5

mention of different focuses of books about mathematics
B
Paragraph B

6

a contrast between reading this book and reading other kinds of publication
E
Paragraph E

7

a claim that the whole of the book is accessible to everybody
A
Paragraph A

8

a reference to different categories of intended readers of this book
F
Paragraph F

1

a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge
D
Paragraph D

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge

So sánh câu hỏi với bài đọc, ta có:

a lack of mathematical knowledge = had to omit the mathematics 

Giải thích chi tiết

smiley18 Với Linearthinking

smiley5Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

Trích dẫn từ sách cho rằng có sự thiếu kiến thức về toán học

Imagine: a lack of mathematical knowledge: may be trong bài sẽ đưa cụ thể là knowledge này sẽ bị thiếu cái gì ; hoặc provide gì đó nhưng not enough

Step 2: Tìm thứ imagine & so sánh

a lack of mathematical knowledge = had to omit the mathematics

--> Dễ dàng locate được info ở đoạn D vì có nhắc tới "books + mathematics"

=> Đáp án: Paragraph D check

Đọc theo DOL’s Linearthinking để hiểu rõ hơn main idea, ta có:

 Other scientists have written books to explain their fields to non-scientists , but have necessarily had to omit the mathematics , although it provides the foundation of their theories. 

→ Main idea: Các nhà scientists khác viết sách để giải thích khu vực nghiên cứu của họ với non-scientists - but - phải bỏ phần toán học mặc dù toán học là tiền đề cho theories của học

So sánh với câu hỏi: a reference to books that assume a lack of mathematical knowledge

--> Chọn đáp án: paragraph D check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford