IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
III
The superiority of Al projections over those made by humans

2

Paragraph B
VI
Widespread distrust of an Al innovation

3

Paragraph C
II
Reasons why we have more faith in human judgement than in Al

4

Paragraph D
I
An increasing divergence of attitudes towards Al

5

Paragraph E
VII
Encouraging openness about how Al functions

6

Paragraph F
V
The advantages of involving users in Al processes

1

Paragraph A
III
The superiority of Al projections over those made by humans

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 Artificial intelligence (AI) can predict the future

 2 + 3 + 4 + 5 Ứng dụng của AI

 6 Yet we still seem to deeply lack confidence in AI predictions.

 7 people don't like relying on AI and prefer to trust human experts

 8 If we want AI to benefit people , we need to find a way to get people to trust it

 9 To do that we need to understand why people are so reluctant to trust AI in the first place

Đọc connection:

Câu 1 + 2 + 3 + 4 + 5 nói về việc AI có thể được dùng để predict future - và đưa ra các ví dụ cụ thể

Câu 6 + 7 cho biết chúng ta chưa tin tưởng AI mà vẫn tin con người hơn

Câu 8 nói rằng nếu ta muốn AI mang lại lợi ích cho con người, ta phải tìm cách khiến mọi người tin tưởng nó

Câu 9 cho rằng phải hiểu đc tại sao ban đầu con người ko tin AI thì mới làm được việc ở câu 8 

Giải thích chi tiết

Áp dụng đọc connection với DOL’s Linearthinking để nắm main idea cả đoạn smiley18

Câu 1 AI có thể dự đoán tương lai

Câu 2 + 3 + 4 + 5 Nhiều ngành có thể dùng AI: Police, doctors, researchers

Câu 6 + 7 cho biết chúng ta chưa tin tưởng AI mà vẫn tin con người hơn

Câu 8 nói rằng nếu ta muốn AI mang lại lợi ích cho con người, ta phải tìm cách khiến mọi người tin tưởng nó

Câu 9 cho rằng phải hiểu được tại sao ban đầu con người ko tin AI - thì mới làm được việc ở câu 8

=> Main idea: Đoạn này đề cập nhiều đến những ứng dụng của AI - trong việc dự đoán tương lai - trong nhiều ngành khác nhau - và chỉ ra vấn đề là con người chưa tin tưởng AI

=> Đáp án là III - The superiority of Al projections over those made by humans check

>>> Trong trường hợp bạn không biết projections = predection = sự dự đoán thì làm những câu sau trước rồi áp dụng phương pháp loại trừ nha smiley13

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford