IELTS Reading Practice Test

1

a description of the substance responsible for the red colouration of leaves
C
Paragraph C

2

the reason why trees drop their leaves in autumn
B
Paragraph B

3

some evidence to confirm a theory about the purpose of the red leaves
H
Paragraph H

4

an explanation of the function of chlorophyll
B
Paragraph B

5

a suggestion that the red colouration in leaves could serve as a warning signal
E
Paragraph E

1

a description of the substance responsible for the red colouration of leaves
C
Paragraph C

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: A description of the substance responsible for the red colouration of leaves

So sánh với thông tin trong bài đọc, ta có:

The substance = anthocyanins

 red colouration of leaves = The source of the red 

Giải thích chi tiết

smiley43 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

Meaning: 1 mô tả của 1 chất chịu trách nhiệm cho màu đỏ trên lá  

  • a description of sth (substance) = anthocyanins

  • the red colouration of leaves: nên tìm paraphrasing mà có liên quan tới màu đỏ 

Step 2: Tìm thứ imagine

  • a description of sth (substance) : đưa ra 1 mô tả cho 1 chất nào đó - có thể trong bài sẽ nêu tên chất đó ra 

  • the red colouration of leaves = The source of the red

=> Đáp án: paragraph C check

Apply Linearthinking smiley34 để nắm nhanh main idea: 

 the source of red is known : it is created by anthocyanins , water-soluble plant pigments reflecting the red to blue range of the visible spectrum  

--> Main idea: Màu đỏ - được tạo ra bởi anthocyanin

  • anthocyanins được giải thích bằng water-soluble plant pigments → đây chính là a description 

Chọn đáp án: Paragraph C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford