IELTS Reading Practice Test

1

an explanation for weapons being left behind in the mountains
D
Paragraph D

2

a reference to the physical difficulties involved in an archaeological expedition
C
Paragraph C

3

an explanation of why less food may have been available
F
Paragraph F

4

a reference to the possibility of future archaeological discoveries
H
Paragraph H

5

examples of items that would have been traded
G
Paragraph G

6

a reference to the pressure archaeologists are under to work quickly
B
Paragraph B

1

an explanation for weapons being left behind in the mountains
D
Paragraph D

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: an explanation for weapons being left behind in the mountains

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 weapons = arrows + bows

 being left behind = discarded

 in the mountains = rather than take them all the way home. 

Giải thích chi tiết

smiley43 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc

=> Có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

  • weapons -> nghĩ về các từ chỉ vũ khí cụ thể (sword, knife, arrow,...)

  • are being left behind in the mountains -> nghĩ về việc vũ khí bị bỏ lại trên núi mà không được mang về

Step 2: Tìm thứ imagine

  • weapons -> arrows + bow

  • are being left behind in the mountains -> discarded...rather than take them all the way home

=> Thông tin tìm được ở paragraph D check

smiley26 Đọc theo DOL’s Linearthinking để hiểu rõ hơn main idea, ta có: 

 1 Many of the artefacts are associated with hunting. 

 2 Hunters would have misplaced arrows and they often discarded broken bows rather than take them all the way home.

=> Câu 1 : nhiều vật tạo tác - liên quan tới - việc săn bắn -> Đang đề cập tới weapons

=> Câu 2 giải thích cho câu 1 : thợ săn đã bắn hụt, từ đó để lại arrows - họ còn bỏ lại những cây cung bị hỏng.

=> Main idea: Thông tin trên giải thích vì sao một số vũ khí bị bỏ lại trên núi

=> Giờ ta hiểu trọn vẹn vì sao chọn D rồi check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford