IELTS Reading Practice Test

1

an approach to retain the best employees
F
Paragraph F

2

safeguarding expenses on innovative ideas
C
Paragraph C

3

a certain counter-effect produced by integrating outside firms
G
Paragraph G

4

an example of three famous American companies’ innovation
B
Paragraph B

5

an example of one company changing its focus
F
Paragraph F

6

an example of a company resolving financial difficulties itself
E
Paragraph E

1

an approach to retain the best employees
F
Paragraph F

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: an approach to retain the best employees

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 approach = transferring power and establishing internal idea-workshops and tracking inventory

 retain the best employees = so that the talents will stay (talents = best employees: người tài)

Giải thích chi tiết

smiley26Tips: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc

=> Có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Imagine thứ cần tìm + xác định info trong bài:

  • 'approach' -> nghĩ về các phương pháp giúp giữ chân người tài

  • 'retain the best employees' -> có thể bạn không biết retain là gì, nhưng dựa vào 'best employees', ta nghĩ về những nhân viên giỏi

=> Dựa vào hình ảnh imagine ở trên tìm được đoạn F check

Step 2: Áp dụng Linearthinking để nắm chắc main idea smiley26

... transferring power and establishing internal idea-workshops and  tracking inventory so that the talents will stay 

=> transferring power and establishing internal idea-workshops and tracking inventory chính là những approach cụ thể

=> Thực hiện những cách trên để the talents will stay 🡪 đây là cách retain the best employees

=> Answer: paragraph F check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford