IELTS Reading Practice Test
1
the Stradbroke became two islands
A
by intended destruction of the ship of the Cambus Wallace.
B
by an explosion of dynamite on a ship and following nature erosion.
C
by the movement sandhills on Stradbroke Island.
D
by the volcanic eruption on the island.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The Stradbroke became two islands

Answer: B - by an explosion of dynamite on a ship and following nature erosion.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Stradbroke became two islands = Stradbroke became two islands

 an explosion of dynamite on a ship = destruction of the ship because it contained dynamite

 nature erosion = ocean broke through the weakened landform 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 The second shipwreck on the island , and subsequent destruction of the ship because it contained dynamite , caused a large crater in the sandhills on Stradbroke Island.

 2 Eventually, the ocean broke through the weakened landform and Stradbroke became two islands

=> Câu 1 : Trong vụ đắm tàu thứ 2, chiếc tàu đã nổ vì nó contained dynamite - tạo ra một rãnh lớn ở đồi cát ở Stradbroke Island

=> Câu 2 : Sau đó ocean đi qua rãnh đó tách Stradbroke ra là đôi

=> 1 + 2 : Explosion + nature erosion -> Stradbroke became two islands.

=> Chọn đáp án B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford