IELTS Reading Practice Test

1

Local gulls and migrating arctic terns behave in the same way when offered food
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Local gulls and migrating arctic terns behave in the same way when offered food

So sánh với thông tin trong bài đọc, ta có:

behave in the same way # dive voraciously for such handouts + flies on 

local gulls = local gulls

Migrating arctic terns = an arctic tern + the tern 

Giải thích chi tiết

smiley26 Linearthinking works perfectly ở câu này vì nếu bạn nắm được cấu trúc thì từ vựng khó bạn cũng sẽ dễ dàng để giải quyết

 An arctic tern will take no notice of a nice smelly herring 

 While local gulls will dive for such handouts , the tern flies on 

→ Từ cấu trúc trên, bạn đã có 1 cơ sở kết luận an arctic ternlocal gulls không giống nhau

-> Main idea: Local gulls sẽ lao xuống để ăn đồ ăn # Arctic tern vẫn sẽ tiếp tục bay tiếp

→ Answer: FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford