IELTS Reading Practice Test

1

In the first paragraph, why does the writer say ‘This is not merely an academic debate’?
A
Anthropologists’ theories need to be backed up by practical research.
B
There have been some important misunderstandings among anthropologists.
C
The attitudes of anthropologists towards adolescence are changing.
D
The work of anthropologists could inform our understanding of modem adolescence.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

1. Our ancestor may not have had culture or even language , but did they have teenagers 

2. That question has been contested in the past few years , with anthropologists claiming evidence of adolescent in human fossil 

3. This is not merely an academic debate .

4. Humans today are the only animals on Earth to have a teenage phase , yet   we have very little idea why .

5. Establishing when adolescence first evolved and V2 can help us understand its purpose .

6. Why do we , have a growth spurt so late in life ? (1) + (2) Câu hỏi: Tại sao lại có teenagers in the past? đã được nghiên cứu over the years

(3) This is not just an academic debate (Đây không đơn thuần là vấn đề liên quan tới mặt học thuật) (4) + (5) + (6) Vấn đề này còn liên quan tới con người ngày nay (humans today)

Giải thích chi tiết

Skimming/scanning cross Với câu hỏi Multiple Choice này, thí sinh sẽ không thể skim/scan để tìm đáp án mà phải thật sự nhìn được cấu trúc đoạn cũng như mối liên hệ giữa các thông tin với nhau.

Nếu chỉ skim/scan, sẽ thấy dường như… không có đáp án nào là đúng cả vì không trong bài không hề lặp lại những keywords tìm thấy được trong các lựa chọn A, B, C, D.

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18 (1) + (2) Câu hỏi: Tại sao lại có teenagers in the past? đã được nghiên cứu over the years (3) This is not just an academic debate (Đây không đơn thuần là vấn đề liên quan tới mặt học thuật => Dự đoán trong những câu tiếp theo sẽ giải thích rõ hơn vấn đề này ngoài giá trị về mặt học thuật thì còn liên quan về mặt nào khác) (4) + (5) + (6) Vấn đề này còn liên quan tới con người ngày nay (humans today) => Main idea: Câu hỏi “Tại sao có teenagers" không những có giá trị về mặt academic mà còn giúp hiểu thêm về con người ngày nay Vì :

  • “the work of anthropologists" chính là đề cập tới việc nghiên cứu của anthropologists trong câu 3

  • “inform our understanding of modern adolescence” đề cập tới việc kiến thức về human teeneagers trong quá khứ giúp hiểu rõ về humans today (thể hiện qua 3 câu cuối cùng trong đoạn)

=> Chọn D. The work of anthropologists could inform our understanding of modem adolescence. check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford