IELTS Reading Practice Test
1On leaving school, Moore did what his father wanted him to do.
A
True
B
False
C
Not Given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: “On leaving school, Moore did what his father wanted him to do.”

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 On leaving school, = After leaving school

 Moore did what his father wanted him to do = complied with his father’s wish that he train as a schoolteacher 

Giải thích chi tiết

Câu này nhiều bạn có thể ngập ngừng vì không hiểu nghĩa của “comply with”, nên khó chọn true/false. cross

Áp dụng DOL's Linearthinking smiley18

 After leaving school , Moore hoped to become... but instead he complied with his father’s wish that… 

-> dù không hiểu “comply with”, nhưng chú ý tới “but instead” bạn sẽ hiểu nội dung vế sau ngược lại với vế trước

-> vế trước là Moore mong muốn làm gì, nhưng “but instead” thì vế sau ám chỉ là Moore không thực hiện điều đó mà trở thành giáo viên như ý cha mình muốn!

So với câu hỏi:  On leaving school , Moore did what father wanted him to do

-> Moore làm theo ý cha muốn

=> Đáp án: TRUE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford