IELTS Reading Practice Test
1
the importance of adults giving babies individual attention when talking to them
B
Nairán Ramirez-Esparza
2
the connection between what babies hear and their own efforts to create speech
C
Patricia Kuhl
3
the advantage for the baby of having two parents each speaking in a different way
A
Mark VanDam
4
the connection between the amount of baby talk babies hear and how much vocalising they do themselves
B
Nairán Ramirez-Esparza
1
the importance of adults giving babies individual attention when talking to them
B
Nairán Ramirez-Esparza

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: the importance of adults giving babies individual attention when talking to them

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 importance = it really matters

 adults giving babies individual attention when talking to them = you use baby talk in a one-on-one context + parents use baby talk one-on-one 

Giải thích chi tiết

smiley5 Tip: Cách làm dạng Matching name

  • Dò tìm name + đọc kĩ thông tin trong bài gắn với name này

  • Nhìn lại danh sách statement đề cho --> xem statement nào giống với thông tin vừa đọc trong bài

Thông tin trong bài đọc:

  • Việc ta có hay ko “use baby talk (=talk to babies) in a one-on-one context (=individually)” - “really matters” (=is really important)

  • Giải thích thêm về benefit việc này mang lại: more baby talk one-on-one => babies babble more => more words they produce later

-> Tóm lại, câu này nói về importance của việc talk to babies one-on-one (=individually)

-> Trùng ý với câu hỏi - the importance of adults giving babies individual attention when talking to them

=> Chọn B - Nairán Ramirez-Esparza

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford