IELTS Reading Practice Test

1

Much media comment ignores the impact that video games can have on many people’s lives.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Much media comment ignores the impact that video games can have on many people’s lives.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 media = mainstream media

 video games = video games 

Giải thích chi tiết

Skimming/scanning cross Nếu skim/scan để locate thông tin cho câu này, thí sinh sẽ rất dễ chọn đáp án “NOT GIVEN" vì thấy trong bài chẳng hề đề cập gì tới những keyword như “ignore" hay “impact” trong câu hỏi => Phải thực sự hiểu nghĩa câu hỏi và bài đọc thì mới so sánh được chính xác thông tin. 

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18 1. Many people who spend a lot of time playing video games insist that they helped them in areas. 2. Yet this way of thinking about video games can be found almost nowhere within the mainstream media => “This way of thinking" chính là đề cập lại về lợi ích của video games trong câu 1 (helped them in areas) => 2 câu có thể tóm lại là: Video games have many benefits but these benefits cannot be found in mainstream media => Mainstream media do not pay attention to the benefits of video games. Câu hỏi:  Much media comment ignores the impact that video games can have on many people’s lives.

-> Much media comment không quan tâm đến ảnh hưởng của video games lên đời sống con người

-> Thông tin câu hỏi trùng khớp với bài đọc  => Đáp án: TRUE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford