IELTS Reading Practice Test
1
The term ‘ecotourism’ has become an advertising gimmick.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The term ‘ecotourism’ has become an advertising gimmick.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 ecotourism = ecotourism 

 advertising gimmick = marketing tag 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 If there were awards for tourism phrases that have been misused then ‘ecotourism’ would earn top prize

 2 The term first surfaced in the early 1980s reflecting a surge in environmental awareness and a realisation by tour operators that many travellers wanted to believe their presence abroad would not have a negative impact. 

 3 It became the hottest marketing tag (that) a holiday could carry 

=> Câu 1 giới thiệu về khái niệm 'ecotourism'

=> Câu 2 cho biết, khái niệm này nổi lên - khi các tour operators nhận ra travellers đang quan tâm tới môi trường hơn, và muốn đi du lịch nhưng vẫn không ảnh hưởng xấu tới nước khác

=> Câu 3 nói, từ đó, 'ecotourism' đã trở thành hottest marketing tag

>>> Có thể bạn sẽ không hiểu 'gimmick' trên đề bài là gì, nhưng chắc chắn sẽ thấy 'marketing' và 'advertising' có liên quan đến nhau (vì 2 từ này khá quen thuộc)

=> 1 + 2 + 3 : mọi người đang quan tâm tới môi trường hơn, nên các tour dùng khái niệm 'eco-tourism' để quảng bá

=> Chọn YES check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford