IELTS Reading Practice Test

1

When the writer describes the impact of monumental ruins today, he emphasises
A
the income they generate from tourism.
B
the area of land they occupy.
C
their archaeological value.
D
their romantic appeal

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: When the writer describes the impact of monumental ruins today, he emphasizes

Answer: C - their archaeological value.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 monumental ruins = monumental ruins

 their archaeological value = the mysteries that they pose + the former wealth and power of their builder 

Giải thích chi tiết

smiley5 Ta dẽ dàng tìm thấy thông tin 'monumental ruins' ở đầu đoạn 2, sau đó tác giả nói về cảm nhận đối với chúng

smiley26 Ta đọc connection với Linearthinking để xem tác giả nhấn mạnh vào khía cạnh nào

 1 We feel drawn to their often spectacular and haunting beauty , and also to the mysteries that they pose. 

 2 The scales of the ruins testify to the former wealth and power of their builders

=> Câu 1 cho biết ta hứng thú với the ruins' beauty + mysteries

=> Câu 2 nói rằng quy mô của ruins - chứng tỏ - wealth and power của những người xây dựng nó

=> 1 + 2 : mysteries + wealth and power của những người xây dựng nó -> Tác giả hứng thú với các khía cạnh lịch sử/khảo cổ

=> Ứng với đáp án C - their archaeological value check

>>> Bạn nào không hiểu từ 'archeological' thì có thể dùng phương pháp loại trừ đối với các đáp án khác smiley13

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford