IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
IV
Potential threat to industry and communication

2

Paragraph B
X
Commonest type of dune

3

Paragraph C
III
Need combination of specific conditions

4

Paragraph D
VII
A continuous cycling process

5

Paragraph E
I
Shaping and reforming

6

Paragraph F
V
An old superstition demystified

7

Paragraph G
IX
Replicating the process in laboratory

1

Paragraph A
IV
Potential threat to industry and communication

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 dunes can roll over trees and buildings , march across highways , devour vehicles , and threaten crops and factories in Africa, the Middle East, and China. 

 2 In some places, killer dunes even roll in and swallow up towns .

 3 Entire villages have disappeared under the sand. 

 4 the government built new villages for those displaced only to find that new villages themselves were buried several years later.

Đọc connection:

Câu 1 + 2 + 3 nói về khả năng tàn phá của sand dunes: phá hủy nhà cửa, cây cối, cao tốc, xe cộ, mùa màng, làng mạc ....

Câu 4 cho biết những ngôi làng được nhà nước xây lại, cũng bị sand dunes chôn vùi vài năm sau đó

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng đọc connection với Linearthinking để nắm main idea:

Câu 1 + 2 + 3 nói về khả năng tàn phá của sand dunes: phá hủy nhà cửa, cây cối, cao tốc, xe cộ, mùa màng, làng mạc ....

Câu 4 cho biết những ngôi làng được nhà nước xây lại, cũng bị sand dunes chôn vùi vài năm sau đó

=> Main idea: Chủ yếu nói về sự tàn phá của sand dune

=> Khi dò với đáp án, ta chỉ thấy có câu IV - Potential threat to industry and communication là phù hợp

=> San dunes là 'threat' (mối nguy) cho industry (tàn phá nhà máy) và communication (tàn phá làng mạc, cao tốc, xe cộ,...)

=> Answer: IV check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford