IELTS Reading Practice Test

1

In the first paragraph, the writer says that most managers
A
fail to spot the key consumer trends of the moment.
B
make the mistake of focusing only on the principal consumer trends.
C
misinterpret market research data relating to current consumer trends.
D
are unaware of the signicant impact that trends have on consumers’ lives.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: In the first paragraph, the writer says that most managers D are unaware of the significant impact that trends have on consumers' lives.

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 managers = managers

 are unaware of = fail to recognize 

 the significant impact that trends have on consumers' lives = the less obvious but profound ways these trends are influencing consumers’ aspirations, attitudes, and behaviors

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley34

 managers often fail to recognize the less obvious but profound ways these trends are influencing  consumers’ aspirations, attitudes, and behaviors.

 -> Main idea: manager ko nhận ra những ảnh hưởng của trend lên consumers' lives

Tóm lại, câu trên trùng ý với option D. are unaware of the significant impact that trends have on consumers' lives.

=> Chọn D check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford