IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
II
Systematic intelligence-gathering about external cases of plague.

2

Paragraph B
V
Partly successful bans against foreign states affected by plague.

3

Paragraph C
I
Outbreaks of plague as a result of military campaigns.

4

Paragraph D
VII
Various measures to limit outbreaks of plague associated with war.

5

Paragraph E
IV
The general limitations of early Russian anti-plague measures.

6

Paragraph F
VIII
The formulation and publication of preventive strategies.

1

Paragraph A
II
Systematic intelligence-gathering about external cases of plague.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 In the second half of the seventeenth century , Russian authorities began to prevent the importation of plague , a highly infectious and dangerous disease. 

 2 Information on disease outbreak occurring abroad was regularly reported to the tsar’s court through various means , including commercial channels, N2,N3,N4,N5 

 3 For instance , the heads of customs offices were instructed to question foreigners entering Russia about possible epidemics of dangerous diseases in their respective countries.

Đọc connection:

Câu 1 cho biết chính quyền Nga bắt đầu ngăn chặn sự xâm nhập của plague

Câu 2 nói rằng thông tin về việc bùng dịch ở nước ngoài - được report - bằng nhiều phương tiện

Câu 3 đưa ra ví dụ bổ sung cho câu 2 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

Câu 1 cho biết chính quyền Nga bắt đầu ngăn chặn sự xâm nhập của plague

Câu 2 nói rằng thông tin về việc bùng dịch ở nước ngoài - được report - bằng nhiều phương tiện

Câu 3 đưa ra ví dụ bổ sung cho câu 2

=> Main idea: Nga thu thập thông tin về các trường hợp về bệnh plauge ở các nước khác

=> Ứng với heading II - Systematic intelligence-gathering about external cases of plague check

>>> Ở đây 'intelligence' có thể hiểu là 'infomation' - 'external' có nghĩa là thuộc về bên ngoài, giống với 'abroad' smiley25

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford