IELTS Reading Practice Test

1

Hotel managers need to know what would encourage good staff to remain.
E
Enz and Siguaw

2

The actions of managers may make staff feel they shouldn't move to a different employer.
D
Ng and Sorensen

3

Little is done in the hospitality industry to help workers improve their skills.
B
Lucas

4

Staff are less likely to change jobs if cooperation is encouraged.
D
Ng and Sorensen

5

Dissatisfaction with pay is not the only reason why hospitality workers change jobs.
C
Maroudas et al.

1

Hotel managers need to know what would encourage good staff to remain.
E
Enz and Siguaw

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question : Hotel managers need to know what would encourage good staff to remain.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 Hotel managers = hotel management + hotel managers 

 encourage good staff to remain = retain competent employees + to increase employee satisfaction and retention 

 need to know what would ... = understand what practices are most favorable 

Giải thích chi tiết

smiley5 Tip: Cách làm dạng Matching Names

  • Dò tìm name + đọc kĩ thông tin trong bài gắn với name này

  • Nhìn lại danh sách statement đề cho --> xem statement nào giống với thông tin vừa đọc trong bài

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

  • Phần located info sẽ nói lên mối quan hệ giữa hotel managers và việc staff được giữ lại công ty. -> encourage good staff to remain; need to know what would ...=> cần biết phải làm gì

  • Lưu ý, câu này ko chỉ nhắc đến managers chung chung mà nêu cụ thể hotel managers => locate info theo cụm “hotel managers”

Step 2: Tìm thứ imagine

encourage good staff to remain => làm gì để giữ lại nhân viên, giữ nhân viên như thế nào => retain competent employees

cần biết phải làm gì => understand what practices are most favorable

=> Đáp án: E

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18

 1 It is essential for hotel management to develop practices to retain competent employees...

 2 Giải thích rõ hơn cho câu 1

 3 It is beneficial for hotel managers to understand what practices are more favourable to increse employess retention 

=> Cả 2 câu đều nói chung 1 ý: hotel managers cần phải biết thứ gì cần làm để giữ nhân viên tốt

=> Thông tin này ứng với câu hỏi

=> Chọn E - Enz and Siguaw check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford