IELTS Reading Practice Test

1

Why does the writer have a mixed feeling about the book?
A
The guilty feeling made him so.
B
The writer expected it to be better than it was.
C
Sacks failed to include his personal stories in the book.
D
This is the only book written by Sacks.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Why does the writer have a mixed feeling about the book?

Answer: The writer expected it to be better than it was.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 expected it to be better than it was = Sacks could have done more 

Giải thích chi tiết

>>> Ở câu này sau khi đọc câu hỏi, bạn sẽ dễ dàng tìm được thông tin 'my reactions to the book are mixed' ở đoạn đầu tiên. Tuy nhiên việc tìm được đáp án lại không hề đơn giản smiley42

>>> Vì bài đọc đơn giản là 'review' về cuốn sách, cảm nghĩ của tác giả trải dài ở cả bài. Đồng nghĩ với việc đáp án sẽ nằm rải rác ở nhiều đoạn khác nhau smiley8

smiley13 Nhưng không sao, đối với những trường hợp như thế này, ta nên nhìn qua đáp án trước và phân tích với Linearthinking

  • A - The guilty feeling made him so

=> Ta sẽ thấy thông tin này ở đoạn đầu: I confess to feeling a little guilty reporting that my reactions to the book are mixed. 

=> Tác giả cảm thấy guilty (có lỗi) khi phải nói rằng cảm xúc của ông khá lẫn lộn khi đọc cuốn sách này

=> Ông sẽ review cả những điểm chưa tốt -> ông cảm thấy có lỗi

=> Vậy không phải có mixed feeling vì cảm thấy có lỗi -> Loại A cross (Câu này khi skim&scan thấy keywords giống nhau rất dễ chọn sai)

  • B - The writer expected it to be better than it was

=> Đây là đáp án đúng, bạn sẽ thấy nhiều phần thông tin chỉ ra điểm hạn chế của sách như:

  1. 'some of the chapters offer little or nothing that is new'

  2. 'But the book will not satisfy those seeking the causes and implications of the phenomena Sacks describes'

  3. 'Sacks could have done more '

=> Sacks đáng lẽ có thể làm tốt hơn để khắc phục những điểm này -> Chọn B check

  • C -Sacks failed to include his personal stories in the book

=> Trái ngược với phần thông tin: The book consists mainly of detailed descriptions of cases , most of them involving patients whom Sacks has seen in his practice' 

=> Sách nói về các ca bệnh mà Sacks đã chứng kiến -> Sack có nói về personal stories -> Loại C cross

  • D - This is the only book written by Sacks

=> Đoạn đầu có nói: 'prolific author Oliver Sacks'

=> Một 'profilic author/writer' là một người đã có rất nhiều tác phẩm -> Đây không phải là quyển sách duy nhất Sacks viết -> Loại D cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford