IELTS Reading Practice Test
The nutmeg tree and fruit
● the leaves of the tree are

1

oval

in shape
● the

2

husk

surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe
● the

3

seed

is used to produce the spice nutmeg
● the covering known as the aril is used to produce

4

mace


● the tree has yellow flowers and fruit

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: The leaves of the tree are oval in shape 

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 leaves of the tree are oval in shape = The tree is thickly branched with ... oval leaves 

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL's Linearthinking smiley18

Cấu trúc Passage: The tree is thickly branched with dense foliage of tough, dark green oval leaves -> Ở đây liệt kê nhiều tính từ và có nhiều từ lạ "branched with", "dense", "foliage". Nếu đọc dịch sẽ rất rối. cross -> Tuy nhiên nếu đọc theo cấu trúc sẽ xác định được tất cả những cụm đó đều chỉ bổ sung cho "oval leaves" -> Lý do không chọn tính từ tough (cứng), dark (đen), green (xanh) mặc dù nó bổ nghĩa cho "oval leaves" là vì 3 tính từ này không chỉ hình dáng (shape).

=> Đáp án: oval check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford