IELTS Reading Practice Test

1

Few people recognise nowadays that human beings are designed to function best in daylight.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Few people recognise nowadays that human beings are designed to function best in daylight.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 function = living daylight = in the sun's light

Giải thích chi tiết

Skimming/scanning: cross Câu này nếu chỉ skim/scan từ khoá mà không đọc kĩ câu hỏi thì sẽ rất dễ hiểu nhầm nghĩa của nó thành “Một vài người nhận ra…) => Thấy từ “most" (đa số) trong bài trái nghĩa với “một vài người" => Chọn FALSE

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18 (1) our eyes are adapted to living in the sun’s light

(2) This is a basic evolutionary fact even though most of us don’t think of ourselves as diurnal beings => Most of us don't think that we are adapted to living in the sun's light.  => Few of us think that we are used to living in the sun's light. * Khác với a few, few có nghĩa là ít, gần như không có

Câu hỏi: Few people recognise nowadays that human beings are designed to function best in daylight.

-> Rất ít người nhận ra rằng con người có thể hoạt động tốt nhất dưới ánh sáng ban ngày

-> Thông tin câu hỏi trùng khớp với bài đọc

=> Đáp án: TRUE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford