IELTS Reading Practice Test

1

reference to research showing the beneficial effects of oxytocin on people
B
Paragraph B

2

reasons why the effects of oxytocin are complex
F
Paragraph F

3

mention of a period in which oxytocin attracted little scientic attention
B
Paragraph B

4

reference to people ignoring certain aspects of their research data
E
Paragraph E

1

reference to research showing the beneficial effects of oxytocin on people
B
Paragraph B

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: reference to research showing the beneficial effects of oxytocin on people

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 beneficial effects of oxytocin on people = people become more charitable, better at reading emotions on others’ faces and at communicating constructively in arguments 

 research = studies 

Giải thích chi tiết

smiley43 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

-> a reference to …: sự đề cập đến ….

=> Hiểu cả câu: sự đề cập đến research cho thấy beneficial effects (ảnh hưởng có lợi) của oxytocin lên people    

Step 2: Tìm thứ imagine & so sánh

  • research: thông tin phải gắn với 1 nghiên cứu 

  • beneficial effects of oxytocin on people: ảnh hưởng có lợi của oxytocin lên con người

=> Đáp án: Paragraph B check

Đọc theo DOL’s Linearthinking để hiểu rõ hơn main idea, ta có:

Các “follow- up studies” (studies = research) cho thấy rằng:  after a sniff of the hormone , people become more charitable , better at reading emotions on others' faces at communicating constructively in arguments => Đây là những beneficial effects của oxytocin lên people    

Đoạn B còn chốt lại rằng: Kết quả từ những studies trên củng cố quan điểm rằng: “oxytocin universally enhanced the positive aspects of our social nature” = mang lại beneficial effects

Tóm lại, đoạn B chứa info cần tìm

=> Đáp án: Paragraph B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford