IELTS Reading Practice Test
1
When discussing the debate on literacy in education, the writer notes that
A
children cannot read and write as well as they used to.
B
academic work has improved over the last 20 years.
C
there is evidence that literacy is related to external factors.
D
there are opposing arguments that are equally convincing.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: When discussing the debate on literacy in education, the writer notes that.

Answer: C - there is evidence that literacy is related to external factors.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 literacy = literacy

 external factors = social and technical context 

Giải thích chi tiết

smiley5 Câu này nếu nhận diện được paraphrase 'external factors' = 'social and technical context' , sẽ dễ dàng rút ra được đáp án

Còn nếu không rõ, ta áp dụng Linearthinking smiley26

 1 studies argue that literacy can only be understood in its social and technical context 

 2 In England , for example , more people could read than could write , and there was a distinction between those who could read print and those who could...reading manuscript

=> Câu 1 : đưa ra lập luận: literacy chỉ có thể được hiểu - trong bối cảnh xã hội và kỹ thuật của nó

=> Câu 2 đưa ví dụ cụ thể:

  • social context (bối cảnh xã hội): Ở England , người can read > can write

  • technical context (bối cảnh kỹ thuật) : người read print (đọc bản in) # read manuscript ( đọc bản thảo)

=> Như vậy, literacy có liện hệ mật thiết tới các bối cảnh, yếu tố bên ngoài

=> So với list đáp án, ta có C - there is evidence that literacy is related to external factors check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford