IELTS Reading Practice Test

1

Stevenson’s biographers KF and CP
A
underestimated the role of family played in Stevenson’s life.
B
overestimated the writer’s works in the literature history.
C
exaggerated Stevenson’s religious belief in his works.
D
elevated Stevenson’s role as a writer.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Stevenson’s biographers KF and CP 

Answer: D. elevated Stevenson’s role as a writer

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 biographers KF and CP = Two biographers, KF and CP

 elevated Stevenson’s role as a writer = gave high praise to his writing style and skill 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 3 Two biographers, KF and CP , wrote a biography about Stevenson with a clear focus. 

 4 They chose not to criticize aspects of Stevenson’s personal life. 

 5 Instead, they focused on his writing , and gave high praise to his writing style and skill.

Câu 3 + 5 : KF and CP tập trung vào Stevenson's writing và khen ngợi không ngớt writing style và skill của ông ấy

=> Mà vai trò của 1 nhà văn là viết văn

=> KF and CP gave praise to Stevenson's writing style and skill = KF and CP elevated Stevenson’s role as a writer

=> Chon D check

cross Incorrect options:

Câu 4 : Họ không bình phẩm về các khía cạnh đời tư của ông -> Loại A cross

Ở câu 1 có nói: 'others criticised the religious themes in his works'

=> Others ở đây là những người khác, không phải KF and CP -> Loại đáp án C cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford