IELTS Reading Practice Test

1

The Romans' shipbuilding skills were passed on to the Greeks and the Egyptians.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The Romans' shipbuilding skills were passed on to the Greeks and the Egyptians.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 The Romans' shipbuilding skills = The Romans...learned to build ships

 passed on to the Greeks and the Egyptians # learned from the people that they conquered, namely the Greeks and the Egyptians. 

Giải thích chi tiết

smiley18 Đọc theo Linearthinking (Read in structure) để nắm ý chính, ta có:

 The Romans were not traditionally sailors , who learned to build ships from the Greeks and the Egyptians.

=> Main idea: The Romans - vốn không phải là sailors - thật ra họ học cách build ships từ the Greeks and the Egyptians

=> Nói cách khác, kỹ năng shipbuilding được - the Greeks and the Egyptians - truyền lại cho - the Romans

=> Ngược với câu hỏi -> Chọn FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford