IELTS Reading Practice Test
i-resizable-alignable
1
2
3
4
5
6
The installation in the entrance consists of

and metal panels which maximise natural light.

A tunnel, which is

long, connects the entrance building to the vault.

Seeds are processed in the

before they go into the vault.

The

is reduced as it enters the vault.

The entrance to the seed vault itself is protected with doors with

between them.

The seeds are conserved by the cold and lack of

.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The installation in the entrance consists of mirrors and metal panels that maximize natural light.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 The installation in the entrance consists of mirrors and metal panels = sheets of steel and mirrors which form an installation 

 natural light = polar light 

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18

Hiểu câu hỏi: Vì chỗ trống đứng ngay sau cụm “consist of….” => Cần điền một Noun vào chỗ trống So sánh thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 1 A work of art will make the vault visible for miles with reflective sheets of steel and mirrors  which form an installation acting as a beacon 

 2 It reflects polar light .

Câu 1 + 2 => The installation made by steel and mirrors reflects polar light.

Câu hỏi: The installation in the entrance consists of _____ and metal panels that maximize natural light. = The installation made by steel and mirrors reflects polar light.

Vì: metal panels = The installation made by steel nên yếu tố còn lại là mirrors

=> Đáp án: mirrors check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford