IELTS Reading Practice Test

1

La Gomera is the most mountainous of all the Canary Islands.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: La Gomera is the most mountainous of all the Canary Islands.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 La Gomera = La Gomera 

 the most mountainous of all the Canary Islands

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18 La Gomera is one of Canary Islands ...

 This island is mountainous ...

=> Main idea:  La Gomera of Canary is a mountainous island

-> Hòn đảo có "mountainous" , nhưng bài không hề đề cập tới việc nó là " the most mountainous"

=> Đáp án: C. Not given check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford