IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph B
VI
Factors relevant to the rapid increase in interactive TV

2

Paragraph C
VII
The revenue gains and bonus share

3

Paragraph D
I
An application of short codes on the TV screen

4

Paragraph E
V
A new perspective towards sharing the business opportunities

5

Paragraph G
VIII
The possibility of the complex technology replaced by the simpler ones

1

Paragraph B
VI
Factors relevant to the rapid increase in interactive TV

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 This phenomenon can be attributed to the growth of reality TV shows such as 'Big Brother' .... 

 2 reality shows are now open to text-message voting and in some shows like ... 

 3 But TV-texting isn’t just about voting 

 4 News shows encourage viewers to comment by texting messages ; game shows enable the audience to be part of the competition ; music shows answer requests by taking text messages ; and broadcasters set up on-screen chatrooms .

 5 TV audiences sit on the sofa with their mobile phones , and ‘it’s a supernatural way to interact

Câu 1 + 2 cho biết từ đâu mà TV-texting trở nên phổ biến

Câu 3 + 4 nói về cách sử dụng TV-texting của nhiều chương trình khác nhau

Câu 5 nói TV-texting là một cách rất tự nhiên để tương tác

Giải thích chi tiết

smiley26 Cần dùng DOL’s Linearthinking để đơn giản hóa các câu và sâu chuỗi chúng lại:

Câu 1 + 2 : Cho biết từ đâu mà TV-texting trở nên phổ biến

Câu 3 + 4 : Các loại show khác (vd: news shows, game shows, music shows,...) cũng áp dụng text message với những cách riêng

Câu 5 : Kết luận – TV-texting là một cách rất tự nhiên để tương tác

=> Tóm lại đoạn này miêu tả các yếu tố dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của interactive TV

=> Chọn VI - Factors relevant to the rapid increase in interactive TV check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford