IELTS Reading Practice Test

1

In the first paragraph, the writer finds it surprising that
A
we send robots to Mars rather than to the sea bed.
B
we choose to explore the least accessible side of the moon.
C
people reached the moon before they explored the deepest parts of the earth’s oceans.
D
spaceships are sent beyond our solar system instead of exploring it.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: In the first paragraph, the writer finds it surprising that

C. people reached the moon before they explored the deepest parts of the earth’s oceans

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 finds it surprising that => It is amazing that

 reached the moon => crossed a quarter of a million miles of space to visit our nearest celestial neighbor

 explored the deepest parts of the earth’s oceans => penetrating just two miles deep into the earths own waters to explore the Midocean Ridge 

Giải thích chi tiết

1. Bẫy thường gặp nếu chỉ scan skim: cross

Thấy đoạn 1 có nhắc đến: “Robots crawl on the surface of Mars…”

=> Vội chọn A => Sai. Do dù có nhắc đến robots on Mars nhưng ko có yếu tố surprising.

Thấy đoạn 1 có nhắc đến từ “moon”: “It seems ironic that we know more about impact craters on the far side of the moon than about the longest and largest mountain range on earth.”

=> Thấy từ khóa “moon” vội chọn B => Sai. Câu trong bài đọc nghĩa là con người chú tâm khám phá the moon mà ko biết về the longest and largest mountain range ở Trái Đất

Thấy đoạn 1 có nhắc đến từ khóa “spacecraft” và “solar system”: “spacecraft exit our solar system”

=> Vội chọn D => Sai. Do câu trong bài chỉ có nghĩa là: spacecraft đi ra khỏi solar system, ko đề cập gì đến việc có explore solar system hay ko

2. Với Linearthinking smiley18 It is amazing that human beings visit our nearest celestial neighbor before penetrating the earths waters to explore the Midocean Ridge 

=> Thật amazing (=surprising) rằng humans đi đến nearest celestial neighbor (=the moon) trước khi explore the Midocean Ridge  (=the deepest parts ) of the earths waters (=oceans).

=> Câu này có meaning trùng với option C

=> Chọn C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford