IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
III
From initial inspiration to new product

2

Paragraph B
VI
Cleaning water from a range of sources

3

Paragraph C
V
What makes the device different from alternatives

4

Paragraph D
X
The number of people affected by water shortages

5

Paragraph E
IV
The range of potential customers for the device

6

Paragraph F
VIII
Profit not the primary goal

7

Paragraph G
I
Getting the finance for production

1

Paragraph A
III
From initial inspiration to new product

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 Traveling around..., Janssen was impressed with basic solar heating systems that were on many homes,.... 

 2 Janssen developed that basic idea he saw in... into a portable device that uses power from sun to purify water 

Câu 1 là tiền đề cho sự phát triển của câu 2 

Giải thích chi tiết

Áp dụng Linearthinkingsmiley18 vào đoạn A

Câu 1 Janssen bị ấn tượng với các hệ thống heating cơ bản.

Câu 2 Janssen phát triển ý tưởng cơ bản đó (hệ thống heating cơ bản) thành 1 thiết bị.

=> Main idea: ý tưởng cho thiết bị của Jannsen đến từ hệ thống heating cơ bản

Hay nói cách khác là hệ thống heating là nguồn cảm hứng ban đầu để Jannsen chế tạo nên 1 thiết bị

Đối chiếu với List of Headings ta có đáp án là:

  • Heading iii: From initial inspiration into a new product. check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford