IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
IX
A historical story for the supreme survivors

2

Paragraph B
IV
The perfectly designed body for a great land roamer

3

Paragraph C
III
Slow metabolism which makes crocodile a unique reptile

4

Paragraph D
V
Shifting eating habits and food intake

5

Paragraph E
I
The favourable feature in the impact of a drought

6

Paragraph F
VI
A project on a special mechanism

7

Paragraph G
II
A unique finding that was recently achieved

1

Paragraph A
IX
A historical story for the supreme survivors

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 Even though crocodiles have existed for 200 million years , they are anything but primitive 

 2 As crocodiles’ ancestors adapt to an aquatic lifestyle 

 3 When most of other reptiles went extinct , crocodiles were able to make it because they adapted better 

 4 They witnessed the rise and fall of the dinosaurs and even the 65 million years of mammalian dominance didn’t wipe them off. 

 5 Nowadays , the crocodiles and alligators are not different from their ancestors , which  proves that they were (and still are) incredibly adaptive. 

Câu 1 + 2 nói về khoảng thời gian dài mà crocodiles đã tồn tại trên trái và tổ tiên của chúng

Câu 3 + 4 đưa thông tin cụ thể về quá trình sinh tồn của crocodile

Câu 5 chốt lại và chỉ ra khả năng sinh tồn đáng kinh nghạc của crocodile

Giải thích chi tiết

smiley26 Cần dùng DOL’s Linearthinking để đơn giản hóa các câu và sâu chuỗi chúng lại:

Câu 1 + 2 : Crocodiles đã trở nên adaptive (phát triển để thích nghi) 

Câu 3 + 4 : Vì adaptive nên chúng sống sót qua nhiều biến cố trong lịch sử

Câu 5 : Khẳng định lại khả năng sinh tồn đáng kinh nghạc của crocodile

=> Tóm lại, vì adaptive nên crocodiles sống sót qua các biến cố trong lịch sử

=> Suy ra, crocodiles chính là survivors xuyên suốt history

 => Chọn IX -  A historical story for the supreme survivors check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford