IELTS Reading Practice Test

1

There was a great deal of information available about the life of Tench before he arrived in Australia.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: There was a great deal of information available about the life of Tench before he arrived in Australia.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 There was a great deal of information # people knew little about

 life of Tench before he arrived in Australia = his life back in Britain 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 Apart from his years in Australia , people knew little about his life back in Britain.

=> Trừ những năm ở Úc - mọi người - knew little about - Tench's life in Britain

=> Câu hỏi lại nói 'there was a great deal of information"

=> Mâu thuẫn với câu hỏi -> Chọn FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford