IELTS Reading Practice Test

1

Why was the fence built?
A
to separate the sheep from the cattle
B
to stop the dingoes from being slaughtered by farmers
C
to act as a boundary between properties
D
to protect the Australian wool industry

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Why was the fence built?

Answer: D - to protect the Australian wool industry

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 the fence = a wire fence 

 to protect the Australian wool industry = to protect their livelihood 

Giải thích chi tiết

>>> smiley5 Nếu bạn nào biết từ 'livelihood' là kế sinh nhai, thì có thể nhanh chóng chọn được đáp án. Tuy nhiên, nếu không rõ, thì ta vẫn có cách

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 A war has been going on for almost a hundred years between the sheep farmers of Australia and the dingo Australia's wild dog 

 2 To protect their livelihood , the farmers built a wire fence

=> Câu 1 cho biết vẫn luôn có sự đấu tranh giữa 'sheep farmers' và 'wild dog' -> 'wild dog' đe dọa tới 'sheep'

=> Câu 2 để bảo vệ 'livelihood', farmers xây a wire fence

=> Câu 1 + 2 : Farmers xây dựng fence - để bảo vệ sheep khỏi wild dog

>>> Ta thử nhìn qua một lượt đáp án:

A. to separate the sheep from the cattle

=> Hàng rào được xây để ngăn cách giữa wild dog - sheep, không phải giữa sheep - cattle -> Sai cross

B. to stop the dingoes from being slaughtered by farmers

=> Để ngăn loài chó dingoes khỏi bị giết bởi farmers -> Sai cross

C. to act as a boundary between properties

=> Xây fence để làm ranh giới giữa tài sản (trong trường hợp này có thể hiểu là 'sheep') ->Sai cross

=> Quá rõ ràng, đáp án là D check(bảo vệ loài cừu - là bảo vệ kế sinh nhai của farmers - là bảo vệ ngành công nghiệp dệt len của Úc)

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford