IELTS Reading Practice Test

1

The early Spanish called potato as the Incan name ‘Chuchu’
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The early Spanish called potato as the Incan name ‘Chuchu’

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 early Spanish = Early Spanish chroniclers

 Incan = Incan Empire 

 called potato as ‘Chuchu’ # misused the Indian word batata (sweet potato) as the name for the potato 

Giải thích chi tiết

smiley40 Các câu hỏi dạng True/False/NG thường đi theo mạch từ trên xuống của bài đọc. Vì đây là câu đầu -> Đọc ở đầu passage

=> Sau đó dựa vào cụm 'early Spanish' + 'Incan' -> Ta nhanh chóng tìm được thông tin smiley25

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

Hiểu câu hỏi: The early Spanish called potato as the Incan name ‘Chuchu’ 

=> Early Spanish gọi potato theo tên của Incan là 'Chuchu'

Đọc cấu trúc để nắm main idea:

 Early Spanish chroniclers who misused the Indian word batata (sweet potato) as the name for the potato noted the importance of the tuber to the Incan Empire. 

=> Early Spanish - những người đã gọi nhầm potato theo tên Ấn Độ là 'batata' - đã chỉ ra tầm quan trọng của 'tuber' đối với Incan Empire

>>> Trong trường hợp bạn không biết nghĩa của 'tuber' cũng không sao, vì nó không ảnh hưởng nhiều tới việc chọn đáp án

=> Ta chỉ cần biết họ không gọi potato là 'Chuchu', mà gọi là 'batata' không gọi theo tên của Incan mà gọi theo tên của India

=> Chọn FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford