IELTS Reading Practice Test
The Olympic torch, as requested by the Olympic Committee, will be carefully designed so that it is capable of withstanding all kinds of

1

severe weather conditions

. Generally, the design of the modern Olympic torch enjoys the

2

aesthetic and practical

value.  The torch must be copied, and thousands of torches are constructed to accommodate thousands of runners who will carry them through each leg of the Olympic relay. Each runner has an opportunity to purchase the torch as a(n)

3

souvenir/treasurable souvenir

at the end of his or her leg of the relay.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The Olympic torch, as requested by the Olympic Committee, will be carefully designed so that it is capable of withstanding all kinds of severe weather conditions

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 the Olympic Committee = the Olympic Committee 

 capable of withstanding = succeed in going through 

 all kinds of = all sorts of

 severe weather conditions = severe weather conditions 

Giải thích chi tiết

Step 1: Hiểu đáp án cần tìm + tìm info:

Đáp án là 1 danh từ - the Olympic torch phải có khả năng chịu đựng tất cả các loại của thứ này

=> Dựa vào tên riêng 'the Olympic Committee' sẽ dễ dàng locate được đoạn 3.

Step 2: Phân tích info + chọn đáp án

Mình thấy đáp án theo sau 'capable of withstanding all kinds of'

  •  succeed in going through = capable of withstanding 

  •  all sorts of = all kinds of

=> Nếu không biết 'withstanding' là gì cũng không sao, ta vẫn có thể dựa vào cụm 'all kinds of' để tìm ra đáp án

=> So sánh với bài đọc ta dễ dàng rút ra đáp án là severe weather conditions check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford