IELTS Reading Practice Test

1

Play can be divided into a number of separate categories.
B
Miller & Almon

2

Adults' intended goals affect how they play with children.
G
Hirsch-Pasek et al.

3

Combining work with play may be the best way for children to learn.
F
Joan Goodman

4

Certain elements of play are more significant than others.
E
Pellegrini

5

Activities can be classified on a scale of playfulness.
C
Rubin et al.

1

Play can be divided into a number of separate categories.
B
Miller & Almon

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question : Play can be divided into a number of separate categories.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 separate = discrete 

 categories = types 

Giải thích chi tiết

smiley5 Tip: Cách làm dạng Matching name

  • Dò tìm name + đọc kĩ thông tin trong bài gắn với name này

  • Nhìn lại danh sách statement đề cho --> xem statement nào giống với thông tin vừa đọc trong bài

=> Câu này đề cập đến các various discrete types (=a number of separate categories) of play, và liệt kê cụ thể các types of play: physical, construction, language, or symbolic play

=> Chọn B - Miller & Almon check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford