IELTS Reading Practice Test

1

the need for individuals to understand what really matters to them
F
Paragraph F

2

tension resulting from a wide variety of alternatives
D
Paragraph D

3

the hope of success as a means of overcoming unhappy feelings
C
Paragraph C

4

people who call themselves specialists
A
Paragraph A

5

human beings’ capacity for coping with change
B
Paragraph B

6

doing things which are interesting in themselves
B
Paragraph B

1

the need for individuals to understand what really matters to them
F
Paragraph F

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: the need for individuals to understand what really matters to them

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có: what really matters to them => what their values are 

Giải thích chi tiết

smiley43 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Với Linearthinking smiley18

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

 • Cấu trúc: the need for sb to do sth: sự cần thiết của việc ai đó thực hiện 1 hành động nào đó

=> Hiếu cả câu: sự cần thiết của việc mỗi cá nhân hiểu điều gì là quan trọng với họ

 • Imagine: Info đúng sẽ giải thích vì sao mỗi người cần phải hiểu rõ thứ gì là quan trọng đối với họ

Step 2: Tìm thứ imagine

what really matters to them => what their values are

 • Đoạn F nói lên điều này.

=> Đáp án: paragraph F check

Đọc theo DOL’s Linearthinking để hiểu rõ hơn main idea, ta có: 

 • (1) an individual who is not living according to their values , will not be happy 

 • (2) Some people are not sure what their values are 

 • (3) What , in that case , would you choose to do with your life ?

 • (4) Once this has been answered , you can start taking steps toward your ideal vision of yourself 

Xâu chuỗi các câu trên:

 • (1)+(2): 1 số người ko biết rõ values của họ là gì => và những người này sẽ ko happy

 • (3)+(4): câu hỏi đặt ra đối với họ là cần làm gì trong đời => tìm ra được thì mới bắt đầu đạt được ideal vision of yourself

=> Suy ra: nếu ko biết values của mình (= what really matters) thì sẽ ko happy. Còn nếu tìm được thì sẽ đạt được ideal vision of yourself 

=> Đây chính là sự cần thiết của việc xác định được giá trị/thứ quan trọng cần làm trong đời

=> Info này trùng với câu hỏi: the need for individuals to understand what really matters to them

=> Đáp án: paragraph F check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford