IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
X
Transport developments spark a major change

2

Paragraph B
VIII
Different in all respects

3

Paragraph C
V
The basis of a new design is born

4

Paragraph D
III
Early brilliance passes unrecognised

5

Paragraph E
VII
Further refinements meet persistent objections

6

Paragraph F
II
A celebrated achievement

7

Paragraph G
I
The long-term impact

1

Paragraph A
X
Transport developments spark a major change

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

Simplify:

 1 as railway bridges were the symbols of the 19th century , highway bridges became the engineering emblems of the 20th century .

 2 The invention of the automobile created demand for roads and bridges .

 3 The type of bridge needed for cars and trucks , however , is different from that needed for locomotives .

 4 Most highway bridges carry lighter loads than railway bridges do , and their roadways can be curved .

 5 To meet these needs , many bridge designers began working with a new building material : reinforced concrete , which has steel bars embedded in it .

 6 And the master of this material was Robert Maillart .

Đọc connections:

Câu 1 cho biết sự nổi lên của highway bridges ở thế kỉ mới

Câu 2 giải thích cho câu 1 sự ra đời của xe cộ là nguyên nhân cho sự nổi lên này

Câu 3 + 4 cho biết bridge dành cho xe cộ sẽ có những yêu cầu riêng biệt nhất định

Câu 5 + 6 nói designers cần làm việc với 1 material đặc biệt để đáp ứng những yêu cầu này

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea

Câu 1 cho biết sự nổi lên của highway bridges ở thế kỉ mới

Câu 2 giải thích cho câu 1 sự ra đời của xe cộ là nguyên nhân cho sự nổi lên này

Câu 3 + 4 cho biết bridge dành cho xe cộ sẽ có những yêu cầu riêng biệt nhất định

Câu 5 + 6 nói designers cần làm việc với 1 material đặc biệt để đáp ứng những yêu cầu này

=> Main idea: Nhờ xe cộ phát triển mà dẫn đến các thay đổi về cầu đường

=> Só với các đáp án -> Ứng với đáp án X- Transport developments spark a major change check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford