IELTS Reading Practice Test
Ysabel Giraldo's research
Focused on a total of

1

four/4

different age groups of ants, analyzing
Behaviour:
• how well ants looked after their

2

young


• their ability to locate

3

food

using a scent trail
• the effect that

4

light

had on them
• how

5

aggressively

they attacked prey
Brains:
• comparison between age and the

6

location

of dying cells in the brains of ants
• condition of synaptic complexes (areas in which

7

neurons

meet) in the brain's 'mushroom bodies'
• level of two

8

chemicals

in the brain associated with ageing

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question : Focused on a total of four / 4 different age groups of ants, analyzing

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 Focused on = Focused on

 four / 4 different age groups = four age ranges 

Giải thích chi tiết

Từ located info ở đoạn 3 cho biết: Giraldo focused on ants at four age ranges ...

Từ phần paraphrase: age range (phạm vi độ tuổi) = age group (nhóm tuổi)

=> ants at four age ranges = four age groups of ants

=> có tổng cộng 4 age groups của ants trong nghiên cứu của Giraldo 

=> Đáp án là four / 4 check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford