IELTS Reading Practice Test

1

an approach to research on chimpanzees culture that is only based on official sources
H
Paragraph H

2

mention of a new system designed by two scientists who aim to solve the problem
J
Paragraph J

3

reasons why previous research on ape culture is problematic
I
Paragraph I

4

new classification of data observed or collected
K
Paragraph K

5

an example showing that the tragic outcome of animals leads to an indication of a change in local people’s attitude in the preservation
G
Paragraph G

1

an approach to research on chimpanzees culture that is only based on official sources
H
Paragraph H

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: an approach to research on chimpanzees culture that is only based on official sources

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 research on chimpanzees culture = document cultural diversity among chimpanzees

 is only based on official sources = solely relied upon officially published accounts

Giải thích chi tiết

smiley36 Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc

=> Có thể tìm info nhanh hơn

Step 1: Dựa vào các cụm 'culture' + 'based on' + 'officially published accounts' mình có thể locate được info

Step 2: Phân tích info

Đoạn H đề cập về những 'attempts to document cultural diversity among chimpanzees'

=> Đây chính là cụm paraphrase cho 'research on chimpanzees culture'

Những attempts này 'have solely relied upon officially published accounts… '

=> Đây chính là cụm paraphrase cho 'only based on official sources' (xem chi tiết ở phần Paraphrasing)

=> Chọn đáp án H check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford