IELTS Reading Practice Test

1

There is now more wildlife in UK cities than in the countryside.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: There is now more wildlife in UK cities than in the countryside.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 There is now more wildlife in UK cities than in the countryside. => Bài đọc không có info

Giải thích chi tiết

cross Ở câu này nếu không suy luận cẩn thận sẽ có nhiều khả năng chọn nhầm TRUE khi thấy:

  • many of our wild plants and animals find the urban ecosystem ideal

  • pollution in the farming lowlands that has led to the catastrophic decline of so many species.

=> Động thực vật hoang dã phù hợp với môi trường thành thị (cities) + động vật ở farming lowlands (countryside) giảm mạnh

=> Đọc tới đây thấy wildlife trong cities phát triển- còn wildlife ở nông thôn giảm -> Vội chọn TRUE -> Sai cross

=> Ta chỉ biết wildlife ở cities phát triển - nhưng - không hề biết về số lượng của nó + không có thông tin so sánh về số lượng

=> Không đủ để kết luận -> Chọn NOT GIVEN check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford