IELTS Reading Practice Test

1

The inventors of cinema regarded it as a minor attraction.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The inventors of cinema regarded it as a minor attraction

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 The inventors of cinema = They

 regarded it as = saw their clumsy new camera-projectors merely as

 a minor attraction = more profitable versions of Victorian lantern shows + might have a use as a sideshow at a funfair 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 There has always been a sense in which America and Europe owned film. 

 2 They invented it at the end of the nineteenth century

 3 At first , they saw their clumsy new camera-projectors merely as more profitable versions of Victorian lantern shows , mechanical curiosities which might have a use as a sideshow at a funfair.

=> Câu 1 + 2 cho biết American and European phát minh ra film (cinema)

>>> Ta có cấu trúc: see A as B = regarded A as B = xem A như B

=> Câu 3 nói rằng: họ xem - camera projectors (cinema) - như - một phiên bản khác của Victorian lantern shows - là mechanical curiosities có thể được chú ý trong một tiết mục phụ ở hội chợ

>>> Ta có 'merely' giống với 'only' -> Victorian lantern shows không có gì nổi bật

>>> Phần 'mechanical curiosities...'phần giải thích cho Victorian lantern shows -> Cinema cũng giống như lantern shows, có khả năng được chú ý ở tiết mục phụ ở hội chợ -> Minor, not important

=> The inventors - xem cinema - như một minor attraction

=> Chọn TRUE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford