IELTS Reading Practice Test
Why are there so many cookery books?
There are a great number more cookery books published than is really necessary and it is their

1

presentation

which makes them differ from each other. There are such large numbers because they offer people an escape from their

2

daily routine/routine

and some give the user the chance to inform themselves about other

3

cultures

.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: There are a great number more cookery books published than is really necessary and it is their presentation which makes them differ from each other.
So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có: their presentation = their presentation 

 differ = varies 

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18

  • Khi nhìn vào câu hỏi, trước hết cần phân tích cấu trúc câu hỏi để biết cần điền loại từ nào vào chỗ trống. Vì chỗ trống đứng ngay sau tính từ sở hữu “their" => cần điền một Noun vào đây. (1) bookshop contains many more recipes than one person could hope to take in a lifetime => Bookshops have more recipes than necessary.

(2) Although the recipes in one book are often similar to those in another , their presentation varies wildly => The recipes are similar but the presentations are different. => (1) + (2): Bookshops contain more recipes than necessary and the presentations of the recipes are different. Câu hỏi: ... and it is their __________ which makes them differ from each other. = the presentations of the recipes are different. => Đáp án: presentations check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford