IELTS Reading Practice Test
1The writer refers to visitors to New York to illustrate the point that
A
exploration is an intrinsic element of being human.
B
most people are enthusiastic about exploring.
C
exploration can lead to surprising results.
D
most people find exploration daunting.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: The writer refers to visitors to New York to illustrate the point that

A. Exploration is an intrinsic element of being human.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 visitors to New York = a visitor negotiate the subways of New York 

 exploration is an intrinsic element of being human = We are all explorers. Our desire to discover, ...  

Giải thích chi tiết

Đề hỏi đề cập đến “visitors to NY" để minh hoạ cái gì -> visitors to NY là example của cái point đằng trước nó. -> tìm và đọc câu đằng trước câu chưa visitor to NY.

Đọc theo Linearthinking smiley18

 1 We are  explorers 

 2 Our desire to discover is part of what makes us human .

 3 Long before …. , our ancestors had learnt the value of sending out to investigate .

cross Note: không biết ancestors vẫn đoán ra, vì đang nói về human, mà thấy long before, thấy our sb, nên suy ra được là tổ tiên

-> main idea của 3 câu là: humans love to explore

-> là paraphrase của exploration is an intrinsic value of human being.

=> Đáp án: A. Exploration is an intrinsic element of being human. check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford