IELTS Reading Practice Test

1

the development of business scheme
C
DECISIONAL ROLES

2

presiding at formal events
A
INTERPERSONAL ROLES

3

using employees and funds
C
DECISIONAL ROLES

4

getting and passing message on to related persons
B
INFORMATIONAL ROLES

5

relating the information to employees and organisation
B
INFORMATIONAL ROLES

6

recruiting the staff
A
INTERPERSONAL ROLES

1

the development of business scheme
C
DECISIONAL ROLES

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: the development of business scheme

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 development of business scheme = develop innovative goods and services + expand a business

Giải thích chi tiết

smiley5 Dựa vào các từ 'development' + 'business'

=> Ta locate được info ở đoạn 5 nói về Decisional roles

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 Decisional roles require managers to plan strategy and utilize resources

 2 There are 4 roles that are decisional 

 3 The entrepreneur role requires the manager to develop innovative goods and services , or to expand a business.

=> Decisional roles yêu cầu manager phải develop goods and services, và expand a business

=> Develop goods and services + expand a business gọi chung là development of business scheme (chi tiết ở phần Paraphrasing)

=> Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford