IELTS Reading Practice Test

1

the contrasting effects that new technology can have on existing business
D
Paragraph D

2

the fact that a total transformation is going to take place in the future in the delivery of all forms of entertainment
C
Paragraph C

3

the confused feelings that people are known to have experienced in response to technological innovation
A
Paragraph A

4

the fact that some companies have learnt from the mistakes of others
F
Paragraph F

5

the high cost to the consumer of new ways of distributing entertainment
B
Paragraph B

6

uncertainty regarding the financial impact of wider media access
C
Paragraph C

7

the fact that some companies were the victims of strict government policy
F
Paragraph F

8

the fact that the digital revolution could undermine the giant entertainment companies
G
Paragraph G

1

the contrasting effects that new technology can have on existing business
D
Paragraph D

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: the contrasting effects that new technology can have on existing business

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 new technology = New technologies 

 contrasting effects = threats and opportunities + richer + sweep them away

 existing business = companies + Old companies 

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối với dạng Matching Information này bạn nên để đến cuối khi đã nắm được đại ý của bài đọc rồi hẵng làm nhé

=> Như vậy sẽ tìm được thông tin nhanh hơn

Step 1: Hiểu câu hỏi + Imagine paraphrase

  • 'contrasting effects' -> tìm những ví dụ cụ thể về hệ quả đối lập nhau của 'new technologies'

  • 'existing business' -> tìm sự đề cập về các công ty, doanh nghiệp

Step 2: Tìm thứ imagine + xác định info

  • 'contrasting effects' -> threats and opportunities + richer + fear

  • 'existing business' -> companies + old companies

=> Thông tin tìm được ở đoạn D check

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea và confirm đáp án:

 1 New technologies contain within them both threats and opportunities .

 2 They  have the potential both to make the companies a great deal richer , and to sweep them away. 

 3 Old companies always fear new technology .

=> Câu 1 + 2 : New technologies có thể khiến các công ty giàu hơn - cũng có thể khiến chúng 'bay màu' -> Đây là các 'contrasting effects'

=> Câu 3 bổ sung thêm: các công ty cũ lúc nào cũng sợ 'new technology'

=> Ta thấy thông tin trên trùng với câu hỏi -> Hiểu rõ vì sao chọn đáp án D check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford