IELTS Reading Practice Test

1

a rejected explanation of why tiger attacks on humans are rare
C
Paragraph C

2

a reason why tiger attacks on humans might be expected to happen more often than they do
A
Paragraph A

3

examples of situations in which humans are more likely to be attacked by tigers
F
Paragraph F

4

a claim about the relative frequency of tiger attacks on humans
B
Paragraph B

5

an explanation of tiger behaviour based on the principles of ethology
E
Paragraph E

1

a rejected explanation of why tiger attacks on humans are rare
C
Paragraph C

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: a rejected explanation of why tiger attacks on humans are rare

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 a rejected explanation => the explanation may be more simple 

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối với dạng Matching Information này bạn nên để đến cuối khi đã nắm được đại ý của bài đọc rồi hẵng làm nhé

=> Như vậy sẽ tìm được thông tin nhanh hơn

Step 1: Hiểu câu hỏi + Imagine paraphrase

'a rejected explanation' -> tìm thông tin việc bác bỏ một lời giải thích nào đó

Step 2: Tìm thứ imagine + xác định info

'a rejected explanation' -> the explanation may be more simple

=> Tìm được thông tin ở đoạn C check

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 what are tigers afraid of? 

 2 Can they really know that we may be even better armed than they are ? Surely not. 

 3 Has the species programmed the experiences of all tigers with humans its genes to be inherited as instinct? Perhaps. 

 4 But I think the explanation may be more simple

=> Câu 1 + 2 + 3 đặt vấn đề và đưa ra các lời giải thích khả thi

=> Câu 4 bắt đầu với từ nối 'But' chỉ ý đối lập -> Bác bỏ các lời giải thích ở trước

=> Confirm được đáp án C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford